top of page
Anchor 1
初階班(一)

​🤖初階班(一)上課實況

Anchor 2

​🤖初階班(二)上課實況

Anchor 3

​🤖進階班(一)上課實況

​🤖進階班(二)上課實況

Anchor 4
Anchor 6

​🤖進階班(三)上課實況

​🤖高階班(一)上課實況

Anchor 5
課程剪影

​🤖2018RCJ世界機器人大賽🤖UGO團隊代表中華民國

遠赴加拿大蒙特婁參賽

bottom of page